روغن مخلوط گیاهی

روغن مخلوط آفتابگردان

ترکیبی از روغن سویا، روغن آفتابگردان، روغن کلزا، روغن ذرت و سایر روغن های گیاهی می باشد که آنالیز آن بستگی به درصد ترکیبی روغن هر یک از دانه ها دارد. این روغن نیز در جیره غذایی طیور به کار می رود و در تامین انرژی جیره طیور کاربرد وسیعی دارد. درصد اسیدهای چرب در روغن مخلوط ثابت نبوده و با توجه به درصد روغن های متفاوت قابل تغییر است. این نوع روغن در کارخانه کیمیا چرب ورامین تولید می شود.