چارت سازمانی کیمیا چرب ورامین

آقای توحید مرادی
آقای توحید مرادی
مدیر عامل و ریس هیت مدیره
آقای محمد بازاری
آقای محمد بازاری
عضو هیت مدیره و مدیر کارخانه
آقای سعید ابوالفتحی
آقای سعید ابوالفتحی
مدیر بازرگانی داخلی و صادرات
آقای پرویز تیموریان
آقای پرویز تیموریان
تحقیق و توسعه
آقای محمد صادق اسماعیل نژاد
آقای محمد صادق اسماعیل نژاد
مدیریت امور مالی
آقای امین اشیری
آقای امین اشیری
آزمایشگاه