گلیسیرین

گلیسیرین مایع

گلیسرین مایعی ویسکوز، بی بو و شفاف است که از هیدرولیز چربیها حاصل می شود و کاربرد آن در صنعت بسیار زیاد است. از گلیسرین درصنایع بهداشتی و آرایشی و در صابون سازی برای تولید صابونهای شفاف استفاده می شود. گرید خوراکی این ماده در صنایع غذائی کاربرد فراوان دارد.
گلیسرین صنعتی تولیدی این واحد در بشکه های فلزی پوشش دار به وزن خالص 250 کیلوگرم بسته بندی میگردد.

گلیسیرین یا گلیسرول، الکل سه عاملی است که به دلیل دارا بودن پیوند هیدروژنی با هر نسبتی در آب و اتانول حل می‌شود و زیر مجموعه الکل های قندی محسوب می شود. گلیسرول شیرین، شفاف، بی‌رنگ، بی‌بو،  چسبناک و ویسکوز است، که در حضور گرما و مواد آب‌گیر، آب از دست می دهد و به آلدئید دودکننده بد بو تبدیل می‌گردد. ایجاد آکرولئین با این مشخصات راهی برای تشخیص گلیسرول است. گلیسرول ۳ گروه هیدروکسیل دارد که مسئول حلالیت در آب می‌باشد. گلیسیرین همان گلیسرول است به عنوان مثال شربت گلیسیرین حاوی 99.7 گلیسرول است.

گلیسرول که به طور طبیعی در غذاها وجود دارد و در بدن انسان معمولاً با اسیدهای چرب همراه می شود و تری گلیسیریدها تشکیل می دهد، که لیپیدها هستند، اما باز هم، گلیسرول به عنوان یک مولکول مستقل یک لیپید و کربوهیدرات نیست. هنگامی که تری گلیسیریدها هضم می شوند، به گلیسرول و اسیدهای چرب تجزیه می شوند.

گلیسرول در طبیعت بیشتر به صورت ترکیب با اسیدهای چرب است که چربی را می‌سازد. برای نمونه یک مولکول گلیسرول با ۱ یا ۳ اسید چرب مونوگلیسرید یا تری‌گلیسرید را می‌سازد؛ مانند روغن نباتی و غیره.

گلیسیرین یا گلیسرول TCC یک ترکیب ساده پلیول است که به دلیل وجود گروه های هیدروکسیل (-OH) که به اتم های کربن متصل هستند، در آب محلول است. این گروه های هیدروکسیل همچنین وظیفه ماهیت ریزسنجی گلیسرول را دارند، به این معنی که به راحتی آب را نگه می دارد یا می گیرد.

گلیسیرین جامد کیمیا چرب ورامین

گلیسیرین کیمیا چرب ورامین

این فرآورده از سوییت واتر (sweet water) حاصل از تولید اسید های چرب بدست می آید.
درجه خلوص آن 99.5% است و در بشکه های 250 کیلوگرمی بسته بندی می شود.

گلیسیرین فرآورده مایعی است شربتی شکل و بی بو ، زلال و دارای طمعی شیرین که در آب و الکل محلول است و بدون آلودگی و غیر سمی می باشد.

» مشخصات شیمیایی:

  • Purity: %99.5
  • Industrial Grade
  • Arsenic (AS): 0.15 P.P.M
  • Lead (Pb): 0.06 P.P.M
  • Chloride (Nac1): %0.05
  • Fatty Acids & Esters: %0.05
  • Sulphate Ash: Nil
  • Water: Max 0.5%